КОДЕКС ПОНАШАЊА
 
КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА:

 
 • Упознајте Кодекс понашања ученика наше школе.
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени. Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи...
 • Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.
 • У школу долазимо 10 минута пре почетка наставе.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.
 • Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.
 • Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.
 • Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Свим одраслим особама у школи обраћамо се са ВИ.
 • Пре почетка часа наставника чекамо мирно испред учионице.
 • Мобилни телефони су нам искључени на часу.
 • На часу седимо на својим местима.
 • На часу пажљиво слушамо једни друге.
 • Реч тражимо подизањем руке и чекамо да нас наставник прозове.
 • Активно учествујемо на часовима, а код куће радимо домаће задатке.
 • За време одмора водимо рачуна да својим кретањем не повредимо друге.
 • Ужинамо за време великог одмора.
 • Хигијенским навикама бринемо о свом здрављу и о здрављу других.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).
 • строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у школском простору, гурање, туче и узајамно ометање и вређање.
 • Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.
 • Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.
 • Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.
 • Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.
 • Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита...) у школу је одговорност ученика (и родитеља).
 • Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом. За сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади.
 
 
 

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА:

 
 • Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
 • У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе.
 • Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других активности.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима сваког ученика.
 • Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, као и између наставника и ученика.
 • Ученици познају критеријуме у праћењу и оцењивању њихових знања и постигнућа.
 • Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика.
 • Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење.
 • Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.
 • Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.
 • Сваки наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.
 • Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.
 • Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.
 • Наставник на час одлази непосредно после звона.
 • Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.
 • На часу искључити мобилни телефон.
 • У школи је строго забрањено пушење.
 • Захтевамо од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.
 • Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима
 • Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
 • Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.
 
 


КОДЕКС ПОНАШАЊА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА:

 
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
 • Благовремено најављујемо изостанак са посла и промену активности.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних. термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Мобилни телефони су нам искључени за време састанака.
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Стварањем добре радне атмосфере подстичемо сарадничке односе.
 • Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима.
 • Радник информише oдељенског старешину ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
 • Радник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 
 
 

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА:

 
 • Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Присуствујемо родитељским састанцима и редовно се информишемо о успеху и понашању свог детета.
 • Сарађујемо са школом током целе школске године.
 • Обавезни смо да се одозовемо позиву одељенског старешинe и школе.
 • Благовремено обавештавамо школу и одељенског старешину о разлозима изостанака детета из школе.
 • На примерен начин комуницирамо са особљем школе и адекватно се понашамо у школи.
 • За што успешнију сарадњу школе и родитеља потребно је да благовремено информишемо наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци...).
 • Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.
 • Изостанке детета правдамо лекарским уверењем.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи.
 • Деца у школу доносе скупоцене личне предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља.
 • Обавештавамо одељенског старешину и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да се насиље дешава међу ученицима.
 • Деца у школу доносе личне ствари на сопствену одговорност и одговорност родитеља.
  
  
ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЕТЕ,
ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – НЕКА НАУЧЕ
!