ПРАВИЛНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

члан 1
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења ученика од петог до осмог разреда.

члан 2
Парламент се бави свим питањима важним за живот ученика у школи као например: давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада школе, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација у школи, проценом рада наставника и предлозима за унапређивање односа између ученика и наставника, као и информисање ученика о сви питањима од значаја за њихово школовање и др.

члан 3
Парламент се бира сваке године.

члан 4
У исто време кад се врши избор председника и потпредседника одељења, врши се и избор ученика за Ученички парламент. Председник и потпредседник одељења могу, али не морају, бити и чланови парламента.

члан 5
На првој конститутивној седници Ученичког парламента бира се председник и потпредседник парламента и изгласава се правилник о раду Ученичког парламента.

члан 6
Гласање за избор председника и потпредседника парламента је тајно. Кандидат са највећим бројем гласова бира се за председника, односно потпредседника парламента. Уколико не обављају своју дужност, председник и потпредседник могу бити смењени већином гласова чланова Парламента.

члан 7
Састанке парламента заказује и води председник парламента, а у његовом одсуству потпредседник парламента..

члан 8
Председнику и потпредседнику у раду помажу педагог или психолог школе.

члан 9
На сваком састанку води се записник. Записник се истиче на огласној табли, најкасније пет дана од дана одржавања састанка

члан 10
Парламент се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње.

члан 11
Парламент одлуке изгласава већином гласова од броја присутних.

члан 12
Чланови парламента су дужни да редовно долазе на састанке парламента. Они су обавезни да на часовима одељенске заједнице обавесте остале ученике о раду парламента и разговарају о свим питањима која могу бити важна за парламент.
Током расправе представници праламента се не смеју међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора уважити и поштовати. Представници парламента се јављају за реч подизањем руке.

члан 13
Састанцима парламента може да присуствује и неко од наставника, директор школе, педагог или психолог.

члан 14
Правилник се може мењати по потреби уз сагласност већине чланова Парламента.

члан 15
Парламент може да даје предлоге о кажњавању и награђивању ученика одељенском већу, писменим путем.